REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin stanowi podstawę działania Programu lojalnościowego i określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, a także obowiązki Organizatora.
2. Organizatorem Programu lojalnościowego jest właściciel Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova mieszczącego się przy ulicy Mleczarskiej 68A lok. 12 w Piasecznie (05-500), firma Business Meeting Point Joanna Panek z siedzibą przy ulicy Stryjeńskich 19/519 w Warszawie (02-791).
3. Program lojalnościowy skierowany jest do klientów Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova mieszczącego się przy ulicy Mleczarskiej 68A lok. 12 w Piasecznie (05-500).
4. W ramach Programu lojalnościowego Uczestnik gromadzi znaczki na swojej karcie lojalnościowej. Zgromadzone znaczki można wymienić na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
5. Celem prowadzenia Programu lojalnościowego jest zwiększenie sprzedaży firmy Organizatora oraz uzyskanie korzyści przez lojalnych klientów Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova.
6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kodeksu cywilnego.
7. Prawo do korzystania z karty lojalnościowej, a w szczególności do wymiany znaczków, jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi.
8. Informacja o terminie zakończenia Programu lojalnościowego zostanie zamieszczona na stronie www.od-nova.pl z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.
9. W przypadku zakończenia Programu lojalnościowego znaczki mogą zostać wymienione na nagrody w terminie 30 dni od dnia zakończenia programu. Po tym terminie znaczki zostają anulowane.
§2. DEFINICJE
1. Program lojalnościowy – program pozwalający Uczestnikom na gromadzenie znaczków na swojej karcie lojalnościowej oraz dający możliwość wymiany znaczków na nagrody zgodnie z regułami określonymi w niniejszym Regulaminie.
2. Klient – osoba dokonująca zakupów usług kosmetologicznych w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej Od-nova mieszczącym się przy ulicy Mleczarskiej 68A lok. 12 w Piasecznie (05-500).
3. Organizator – Business Meeting Point Joanna Panek z siedzibą przy ulicy Stryjeńskich 19/519 w Warszawie (02-791), właściciel Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova.
4. Znaczki – znaczki przyznawane na zasadach określonych w §5 niniejszego Regulaminu.
5. Formularz zgłoszeniowy – formularz znajdujący się w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej Od-nova, prawidłowe uzupełnienie formularza oznacza wyrażenie zgody na uczestnictwo w Programie.
6. Uczestnik programu – Klient, który prawidłowo uzupełnił i podpisał formularz zgłoszeniowy.
7. Katalog nagród – nagrody przyznawane w zamian za zdobyte znaczki na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, dostępnym na stronie www.od-nova.pl.
§3. UCZESTNICTWO
1. Uczestnikiem programu może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów usług kosmetologicznych w gabinecie Kosmetyki Estetycznej Od-nova oraz spełniająca przesłanki uczestnictwa w Programie wskazane w Regulaminie.
2. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedną kartę lojalnościową w Programie. Jej numer jest wpisany w Kartę Klienta. Po zapełnieniu karty lojalnościowej 12 znaczkami Uczestnik otrzymuje nową kartę lojalnościową.
3. Z chwilą wypełnienia i podpisania formularza, Klient staje się Uczestnikiem Programu lojalnościowego.
4. Prawidłowe wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia formularza w uzasadnionych przypadkach, np.: w przypadku podania przez Klienta niekompletnych lub nieczytelnych danych osobowych, braku podpisu, podejrzenia nadużycia.
5. Uczestnik zobowiązuje się poinformować Organizatora o zmianie swoich danych osobowych.
§4. SYSTEM PRZYZNAWANIA ZNACZKÓW
1. Znaczki przyznawane są w następujący sposób: za każde 200 zł wydane w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej Od-nova na zabiegi kosmetologiczne (zabiegi medycyny estetycznej nie uprawniają do otrzymania znaczków), Uczestnik otrzymuje jeden znaczek.
2. Znaczki nie są przyznawane za zakup usług podlegających zniżkom, promocjom lub będących promocyjnymi pakietami, jak również za zakup kosmetyków i akcesoriów do pielęgnacji domowej. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy do przyznania znaczka brakuje kwoty mniejszej niż 50 zł – wtedy zakup produktów do pielęgnacji domowej na kwotę min. 50 zł upoważnia do otrzymania znaczka. Przykład: Klient dokonał zakupu usługi za 370 zł, za który przysługuje 1 znaczek. Jeśli podczas tej samej wizyty Klient zdecyduje się na zakup produktu do pielęgnacji domowej w cenie regularnej 59 zł (produkty w promocji, bądź przecenione nie będą brane pod uwagę), otrzyma 2 znaczki na kartę lojalnościową.
3. Znaczki przyznawane są od momentu zarejestrowania się w programie.
4. Karta lojalnościowa jest ważna do końca roku kalendarzowego, w którym została wydana. Wyjątkiem są karty wydane w listopadzie i grudniu, które są ważne do końca następnego roku kalendarzowego.
5. Uczestnik dokonuje zgłoszenia wymiany znaczków na nagrodę bezpośrednio przed jej odbiorem.
§5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD
1. Klient może wymienić znaczki zgromadzone na swojej karcie wymienić na nagrody. Zgromadzone punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
2. Nagrodą pierwszego stopnia (za zebranie sześciu znaczków) jest zniżka w wysokości 20% ceny dowolnego kosmetyku do pielęgnacji domowej będącego w ofercie Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova. Z oferty wyłączone są kosmetyki przecenione bądź występujące w cenach promocyjnych, pakietach, itp.
3. Nagrodą drugiego stopnia (za zebranie dwunastu znaczków) jest zniżka w wysokości 40% ceny dowolnego zabiegu kosmetologicznego z oferty Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova. Oferta dotyczy wyłącznie zabiegu wykonywanego na jednym wybranym obszarze (np. twarz). Zniżki nie można wykorzystać na usługi w promocyjnych cenach bądź na wiele obszarów (np. twarz + szyja + dekolt). Nagrodę drugiego stopnia można wymienić na bon podarunkowy (na okaziciela) o wartości 250 zł do wykorzystania no dowolne zabiegi kosmetologiczne z oferty Gabinetu Kosmetyki Estetycznej Od-nova , ważny przez okres 3 miesięcy od dnia wydania bonu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany katalogu nagród oraz zmiany ilościowej znaczków wymaganej do otrzymania określonej nagrody. Zmiany te obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie Organizatora. Informacja o zmianach w zakresie powyżej opisanym będzie opublikowana na stronie Organizatora w terminie 30 dni przed dniem wprowadzeniem zmiany. Po upływie tego terminu Uczestnik nie będzie mógł skorzystać z Katalogu nagród w poprzednim brzmieniu.
5. Warunkiem otrzymania nagrody jest brak zaległości w płatnościach na rzecz Organizatora.
6. Uczestnik zgłaszający chęć otrzymania wskazanej przez niego nagrody przechodzi weryfikację liczby znaczków zgromadzonych na swojej karcie, następnie nagroda jest mu wydawana. Termin na wydanie nagrody może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo zmiany nagrody po jej odebraniu.
8. Wydawanie nagrody następuje osobiście podczas wizyty Uczestnika w Gabinecie Kosmetyki Estetycznej Od-nova przy ulicy Mleczarskiej 68A lok.12 w Piasecznie (05-500). Wydanie nagrody następuje z chwilą podpisania przez uczestnika potwierdzenia odbioru.
9. W przypadku, gdy Nagroda podlega opodatkowaniu dla Uczestników niedokonujących zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to wartość nagrody zawiera należny podatek, a jej część pieniężna zostanie automatycznie pobrana przed wydaniem nagrody na poczet podatku.
10. Jeżeli uczestnik dokonuje zakupów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, to obowiązek rozliczenia podatku z właściwym urzędem skarbowym ciąży na Uczestniku.
§6.REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
1. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z udziału w programie. W tym celu przesyła na adres kontakt@od-nova.pl stosowną informację.
2. Organizator zastrzega prawo nieprzyznania nagrody Uczestnikowi w sytuacji, gdy Uczestnik podejmuje działania sprzeczne z niniejszym Regulaminem oraz w przypadku próby oszustwa w celu wyłudzenia nagrody.
§8. REKLAMACJE
1. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia reklamacji mailowo na adres: kontakt@od-nova.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane uczestnika oraz powód zgłoszenia reklamacji.
3. Reklamacje zostaną uwzględnione w terminie 14 dni roboczych od zgłoszenia.
§9. DANE OSOBOWE
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestnika wyrażona w momencie przystąpienia do programu lojalnościowego.
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator programu: Business Meeting Point Joanna Panek z siedzibą przy ulicy Stryjeńskich 19/519 w Warszawie (02-791).
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usługi udziału w programie lojalnościowym oraz w celach marketingowych, jeżeli Uczestnik wyraził na to zgodę.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich, usunięcia, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub zmiany jej zakresu. Uczestnik ma także prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego.
5. W sprawach danych osobowych prosimy o kontakt poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@od-nova.pl.
6. Dane będą przetwarzane co najmniej przez okres trwania programu lojalnościowego. Dane mogą być przechowywane dłużej, pod warunkiem wyrażenia zgody przez uczestnika na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas wypełniania formularza, edycji danych lub odbioru nagrody. Nie ponosi również odpowiedzialności za konsekwencje udostępnienia przez Uczestnika stronom trzecim swoich danych.
2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości Nagród uzyskanych w Programie przez Uczestnika.
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany regulaminu będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.od-nova.pl.
2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
3. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem lojalnościowym jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.